Privacyverklaring

Privacyverklaring

Novakh streeft ernaar zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om te gaan. Hierover hebben wij een privacyverklaring opgesteld. Deze kunt u hier lezen.

Algemeen:

We zijn ons bewust dat Novakh persoonlijke en vertrouwelijke informatie verzamelt. We rekenen het tot onze taak en zorg om hierin uw privacy te garanderen. Via deze Privacy Verklaring informeren wij u hoe we hieraan vorm en inhoud geven, hoe wij werken en welke informatie we waarom verzamelen.
Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle diensten van Novakh. Wij wijzen u erop dat Novakh niet verantwoordelijk is voor privacy beleid van andere websites en bronnen.

Op basis van het privacy beleid respecteert Novakh de privacy van al haar website gebruikers en cliënten. Alle verkregen informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Toestemming

Iedere cliënt is op basis aanvaarding van opdracht automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden en deze Privacy Verklaring.
Iedere bezoeker van deze website gaat automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden en deze Privacy Verklaring.

Gebruikmaken van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen wij u om persoonlijke en/of bedrijf-gerelateerde informatie. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de afgenomen dienst(en). Alle informatie wordt lokaal opgeslagen op de beveiligde computers van Novakh en versleuteld bewaard op een van de back-up servers/externe gegevensdragers. Novakh zal deze informatie niet koppelen aan of gebruiken in combinatie met andere informatie waarover wordt beschikt.

Type informatie en dossiers

Novakh verzamelt informatie met betrekking het verlenen van afgenomen diensten van personen, bedrijven, producten en diensten.

Cliëntendossier

Novakh houdt van iedere opdrachtgever een cliëntendossier. Dit cliëntendossier bevat:

  • NAW (naam, adres en woonplaats) gegevens van de cliënt of de locatie waar de zakelijke activiteiten feitelijk worden uitgevoerd;
  • Gegevens met betrekking tot telefoon, telefax, website;
  • Contactformulier gekoppeld aan het persoonlijke of zakelijke emailadres van de cliënt;
  • Links naar andere profielen & informatie, zoals social media, platfoms, vergelijkingswebsites, marketing- en verkoopkanalen;
  • Logo’s, foto’s en informatie met betrekking tot de persoon en het bedrijf;
  • Overige informatie verband houdend met de opdracht.
  • Alle correspondentie, documenten en informatie met betrekking tot de afhandeling van (disciplinaire) klachten en geschillen, indien verband houdend met de opdracht van de cliënt;
  • Overige correspondentie, documenten en informatie, indien verband houdend met de opdracht van de cliënt.
  • Cliënten kunnen gegevens in het cliëntendossier, desgevraagd inzien. Het cliëntendossier is niet openbaar.

Hoe lang Novakh gegevens bewaart

Novakh bewaard het cliëntendossier voor zolang als de duur van de opdracht en na beëindiging van de opdracht voor onbepaalde tijd waarvan minimaal de tijdsduur van vijf aaneengesloten kalenderjaren gerekend vanaf het moment van beëindiging of zolang als wettelijk is verplicht. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Een cliëntendossier is vertrouwelijk.

Een cliëntendossier wordt voor onbepaalde tijd aangehouden, ook na de beëindiging van de opdracht, ongeacht de reden van de beëindiging.

Na de beëindiging van de opdracht kan de opdrachtgever verzoeken om het verwijderen van het cliëntendossier. Novakh kan toestemming onthouden indien hiertoe aanleiding bestaat of indien de wet of een bevoegde autoriteit dit verlangt; in voorkomend geval is Novakh gehouden de opdrachtgever dienaangaande te informeren. Onder alle omstandigheden dient de opdrachtgever Novakh te vrijwaren van aansprakelijkheid indien het verwijderingsverzoek wordt toegewezen.

Communicatie

Aan ons verstuurde correspondentie, in welke vorm dan ook, kan worden bewaard en opgeslagen. Soms wordt u gevraagd hierbij persoonlijke informatie aan te leveren die verband houdt met het onderwerp van de correspondentie. Op deze manier is mogelijk uw correspondentie procesmatig en inhoudelijk correct af te behandelen. Alle informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers of gegevensdragers van Novakh of van 1 van onze contactpartners. Novakh zal deze informatie niet koppelen aan of gebruiken in combinatie met andere informatie waarover wordt beschikt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Novakh  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Novakh , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Novakh  verstrekt. Novakh  kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres.

Waarom Novakh gegevens nodig heeft

Novakh verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Novakh uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische of adviserende dienstverlening.

Delen met anderen

Novakh verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de websites van Novakh worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Novakh gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Novakh maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Novakh bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Novakh heeft Google geen toestemming gegeven om via Novakh verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons. Novakh zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Novakh neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Novakh maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Gebruik

Wij gebruiken de verkregen informatie niet voor andere doeleinden zoals beschreven in dit privacy beleid tenzij we hiervoor separaat uw toestemming hebben verkregen.

Intern gebruik

De informatie wordt intern binnen Novakh gebruikt. Al onze medewerkers en adviseurs zijn verplicht de vertrouwelijk van uw gegevens en informatie te respecteren.

Gebruik t.b.v. audits en onderzoek

De informatie kan worden gebruikt ten behoeve van audits en onderzoeken uitgevoerd door bevoegde autoriteiten, toezichthouders, Novakh, dan wel andere organisaties hiertoe gemachtigd door 1 van de hiervoor genoemde organisaties. Wetenschappelijk onderzoek valt onder strekking van deze bepaling.

Verkoop aan andere partijen

Novakh verkoopt informatie niet door aan andere partijen, tenzij hiervoor specifiek toestemming voor is verkregen van de betreffende opdrachtgever.

Gebruik door andere partijen

De informatie wordt niet gebruikt door andere partijen, tenzij hiervoor specifiek toestemming is verkregen van de betreffende opdrachtgever.

Aanpassingen

Ons privacy beleid is gericht op het gebruik en mogelijkheden van deze website en onze diensten. Iedere wijziging of aanpassing van deze website of onze diensten kan leiden tot aanpassing van ons privacy beleid. Om deze reden adviseren wij u om tijdens ieder bezoek of gebruik van onze diensten kennis te nemen van onze disclaimer, algemene voorwaarden en privacy verklaring. Door het bezoeken van deze website of het gebruiken van onze diensten wordt u geacht hier uitvoering aan te hebben gegeven en akkoord te gaan met ons meest recente privacy beleid. Hiervoor maken wij nadrukkelijk een voorbehoud.

Keuzes ten aanzien van persoonlijke informatie

Wij bieden onze cliënten de mogelijkheid hun aan ons ter beschikking gestelde informatie te bekijken, te wijzigen of te verwijderen.

Slotbepalingen

Op deze Privacy Verklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Indien deze Privacy Verklaring iets niet, onvoldoende of verkeerd regelt, is Novakh bevoegd tot aanpassing.
Deze Privacy Verklaring kan uitsluitend integraal worden geaccepteerd. Indien deze Privacy Verklaring op onderdelen niet kwalificeert, blijft hetgeen kwalificeert onverkort geldig.
Indien een geschil ontstaat voortkomend uit deze Privacy Verklaring zijn partijen gehouden eerst mediation of een minnelijke regeling te beproeven, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.
In geval van meertaligheid prefereert de Nederlandse taal.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig onze interne procedures met betrekking tot ons privacy beleid. Indien u vragen of opmerkingen heeft verzoeken wij u met ons contact op te nemen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Novakh verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Novakh op email, telefoon of post. www.Novakh.nl is een website van Novakh. Novakh is als volgt te bereiken:

Postadres: postbus 556, 1440 AN, Purmerend
Vestigingsadres: Koningsdiep 8, 1509WD, Zaandam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34384792
Telefoon: 06 371 471 56