Ga direct naar: ExecuteurAanvaarden of weigerenWat doet een executeur?Het beheren van de goederenHet voldoen van de schuldenDe begrafenis-executeurGeen verzekering, geen spaargeldDe uitvaart regelenDe vereffenaarEinde executele


Executeur

Voorheen werd de executeur ook executeur – testamentair genoemd. In 2003 is het erfrecht op een aantal punten gewijzigd en sindsdien spreken we van een executeur. Tegenwoordig wordt in 94% van de testamenten een executeur benoemd. Voor 2003 werd een executeur ook wel bij codicil benoemd, dat is nu niet meer mogelijk. Codicillen die vóór 2003 zijn opgemaakt waarin een executeur is benoemd blijven echter wel geldig.

Een executeur is verantwoordelijk voor het beheer van de erfenis. Wie de executeur is staat vaak in het testament aangegeven. Soms wordt er gekozen om familieleden aan te wijzen als executeur. Ofschoon dit in de meeste gevallen de meest voor-de-hand-liggende oplossing lijkt, is dit zeker niet aan te raden. De executeur wordt opgezadeld met veel verantwoordelijkheden en taken. Sinds 1 januari 2012 is de executeur ook verplicht de aangifte erfbelasting (op tijd!!) in te dienen. De executeur is verantwoordelijk voor de juistheid van de aangifte. Dat brengt veel verantwoordelijkheid en een risico met zich mee (de executeur kan later aangesproken en verantwoordelijk worden gehouden voor een onjuiste aangifte). Daarnaast wordt de executeur vaak ook nog eens op de vingers gekeken door de erfgenamen die de zaken vaak vlot willen afhandelen. Dit leidt bijna altijd tot onbegrip of erger ruzie in de familie. Als een van de eigen kinderen tot executeur is aangewezen, lijdt dit bijna altijd tot vragen, waarom hij/zij wel en ik niet?

Het is belangrijk dat een executeur voldoende kennis (en ook tijd) heeft om alle zaken goed af ronden, zoals het innen van bedragen bij bijvoorbeeld zorgverzekeraar, maar ook het betalen van de rekeningen zoals huur, afrekening gas, water en licht. Maar ook het doen van de reguliere aangifte inkomstenbelasting hoort hierbij en de wat ingewikkeldere aangifte erfbelasting. Zorg er daarom voor dat u een executeur aanstelt waarin u voldoende vertrouwen heeft, die voldoende kennis heeft en een executeur die tijd beschikbaar heeft om alle zaken zorgvuldig af te handelen.

Novakh kan u als professionele executeur helpen en adviseren!

 

Aanvaarden of weigeren

De aanwijzing van een executeur in een testament is een verzoek en geen plicht. Een executeur mag weigeren. Mensen doen dit echter niet snel omdat ze zich meestal wel gevleid voelen en bovendien wil men de wens van de erflater graag respecteren. Dat is begrijpelijk, maar niet altijd een verstandige beslising.

 

Aangewezen als executeur en hulp nodig?
Bij Novakh bent u op het juiste adres voor
advies of hulp!

Door vooraf goed in overleg te gaan met de potentiele erflater en het inschakelen van een professioneel en onafhankelijk executeur voorkomt u dat de kinderen onderling wrevel krijgen. Een onafhankelijk en professioneel executeur legt als zijn werk voltooid is verantwoording af aan de nabestaanden en houdt hen goed op de hoogte van de werkzaamheden. Het is mogelijk dat de nabestaanden zaken regelen in overleg met de executeur, denk hierbij aan zaken als het opzeggen van abonnementen. Door vooraf zaken goed te bespreken en vast te laten leggen worden veel problemen achteraf voorkomen.

Niet zelden komt de afwikkeling van een erfenis stil te liggen omdat de erfgenamen onderling ruzie krijgen en er niet meer uitkomen. De gang naar de rechter is een lange en kostbare weg omdat er veel uitgezocht moet worden. Regelmatig komen er verzoeken bij de rechtbank binnen om de executeur te laten ontslaan. Dit kost onnodig tijd en geld.

Het is daarom aan te raden om tijdig een onafhankelijke en professionele executeur aan te wijzen die de wensen van de overledene gaat behartigen en uitvoeren.

 

Novakh is u als professioneel en onafhankelijk executeur van dienst!

 

Wat doet een executeur?

 

Wat de executeur gaat doen, is in de wet* bepaald. De twee wettelijke taken van een executeur zijn:

  1. Het beheren van de (goederen van de) nalatenschap
  2. Het voldoen van de schulden van de nalatenschap.

(*‘Een erflater kan bij uiterste wilsbeschikking een of meer executeurs benoemen. Hij kan aan een executeur de bevoegdheid toekennen een of meer andere executeurs aan zich toe te voegen of in zijn plaats te stellen; hij kan ook beschikken dat wanneer een benoemde executeur komt te ontbreken, de kantonrechter bevoegd is op verzoek van een belanghebbende een vervanger te benoemen.’)

Een executeur wordt in het testament benoemd, dat kan één persoon zijn, of twee of zelfs meer. De erflater (zoals de overledene wettelijk genoemd wordt) kan ervoor kiezen om in zijn testament te beschrijven wat hij/zij wil dat de executeur gaat doen. Op die manier kan de erflater de executeur bevoegdheden geven of beperken. Zo wordt er soms voor gekozen om bijvoorbeeld een beheerexecuteur in te stellen en een begrafenisexecuteur. Een begrafenisexecuteur mag alleen de begrafenis regelen en niets meer, de beheerexecuteur (meest gangbaar) regelt veel meer zaken, maar juist niet de begrafenis.

Het verdelen van de erfenis hoort wettelijk gezien niet bij de taken van de executeur. De verdeling van de erfenis kan door de erfgenamen zelf gebeuren nadat de executeur zijn taken heeft afgerond. Er kan ook een vereffenaar worden ingeschakeld om de verdeling van de erfenis te doen. De rol van de beheerexecuteur is van groot belang, zonder een goed overzicht van alle schulden en bezittingen kan er immers geen verdeling plaatsvinden.

 

Het beheren van de goederen van de nalatenschap

De wet verstaat hieronder dat de executeur de zaken goed moet beheren. Dat houdt onder andere in dat de executeur vorderingen moet innen, abonnementen moet opzeggen, de aandelen moet beheren en eventueel verkopen, een onderneming moet beheren of afronden en een woning laten taxeren en de inboedel. De executeur begint met het maken van een beschrijving van alle bezittingen en schulden van de overledene.

Ook het goed beheren van de woning en de zich daarin en daarbij behorende goederen moeten beheerd worden door de executeur. Dat wil zeggen dat de executeur er bijvoorbeeld ook voor moet zorgen dat de waterleiding niet bevriest in de winter; de antieke meubels en schilderijen niet in de zon of te koud en vochtig of juist te droog staan. Hij/zij zorgt voor beveiliging van het huis, en zorgt dat er geen brandgevaar is. Maar de executeur zorgt er ook voor dat de tuin rondom het huis bijgehouden wordt, zorgt ervoor dat er eventuele hulpmiddelen terug gebracht worden naar de thuiszorg en zorgt er bij een huurhuis voor dat alles vlot en goed wordt opgeleverd. Kortom, de executeur moet niet enkel fiscaal en juridisch zijn weg weten te vinden, maar ook praktisch als een goed huisvader voor de erfenis te kunnen zorgen.

Wij zijn ervaren in het beheren van inboedels met
antieke en waardevolle en bijzondere objecten
zoals muziekinstrumenten, schilderijen en verzamelingen.

De executeur voert zijn taken zelfstandig uit, dat wil zeggen dat de erfgenamen geen beheerhandelingen mogen uitvoeren. Wel zal een executeur u zo goed mogelijk informeren over de voortgang en zijn handelingen, dat kan hij/zij tussentijds doen maar de executeur is wel verplicht om uiteindelijk rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen of aan de kantonrechter. De executeur vertegenwoordigt dus de erfgenamen op allerlei terreinen, ook bij juridische zaken. Het is daarom belangrijk dat u een executeur inschakelt die voldoende kennis van zaken en tijd heeft en waarin u voldoende vertrouwen heeft.

 

Het voldoen van de schulden van de nalatenschap

Behalve het beheren van de goederen van de nalatenschap heeft de executeur ook de wettelijke taak om de schulden van de nalatenschap te voldoen.

Wanneer iemand komt te overlijden ontstaan er eigenlijk ook meteen vorderingen, de begrafenis moet immers ook betaald worden. Dat is een schuld aan de begrafenisondernemer die wettelijk opeisbaar is. Het is dan ook de taak van executeur dat die schuld wordt voldaan. Het gaat niet alleen om schulden die al opeisbaar waren voor het overlijden, maar ook schulden die ontstaan tijdens het beheer en dus ook opeisbaar zijn. Denk hierbij aan het aanhouden van bijvoorbeeld een internetaansluiting om via de computer nog bankzaken te kunnen doen of de mail af te handelen, of de kosten van de taxatie van het huis voor verkoop, of de schulden uit legaten. Maar ook de kosten van de executele (het uitvoeren van de wensen van de erflater door de executeur) met de vergoeding van de executeur is een schuld van de erfenis. Als er niet genoeg geld is om de schulden te voldoen, dan mag de executeur bezittingen verkopen om de schulden te kunnen voldoen, hij moet daarover wel zo veel als mogelijk overleggen met de erfgenamen. In het testament kan ook bepaald zijn dat de executeur dit niet met de erfgenamen hoeft te overleggen. 

Behalve de beheer-executeur kunt u er ook voor kiezen om een executeur aan te wijzen met een bepaalde taak. Dat kan een begrafenis-executeur zijn of een zogenoemde afwikkelingsbewindvoerder-executeur. Vaak wordt ervoor gekozen om één persoon te benoemen als executeur die alle zaken regelt en afhandelt. Maar er kan ook een keuze worden gemaakt om taken op te splitsen.

 

De begrafenis-executeur

De begrafenis-executeur regelt de uitvaart en zorgt dat alle wensen zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Begrijpelijk is dat goede communicatie vooraf ook hier veel problemen achteraf kan voorkomen. Is de overledene verzekerd? Zo ja, waar, en onder welke voorwaarden of condities. Is er geen verzekering dan is er misschien een speciaal spaarpotje voor de betaling van de kosten van de uitvaart. Als er een verzekering is, dan is er meestal ook een uitvaartondernemer die een hoop werk uit handen kan nemen. Het is niet verplicht om gebruik te maken van een uitvaartbegeleider. Is er geen verzekering dan is het verstandig om toch contact op te nemen met een uitvaartondernemer, samen is het dan mogelijk om te kijken hoe de kosten zo laag mogelijk kunnen worden gehouden.

 

Geen verzekering en geen spaargeld

Is er geen verzekering en ook geen spaargeld aanwezig, dan komen de kosten van de uitvaart voor rekening van de erfgenamen en in sommige gevallen de verwanten daarvan. Heeft iemand geen verzekering, geld of familie, dan zal de gemeente de uitvaart regelen en de kosten daarvan op zich nemen.

 

De uitvaart regelen

Een uitvaart regelen is veel werk, de overledene moet worden opgebaard en verzorgd, er moet een kist worden uitgezocht, bloemen, muziek, wie komen er afscheid nemen en een rouwkaart worden uitgezocht en verstuurd. Alles moet binnen korte tijd geregeld worden, een periode waarin ieder ook met zijn of haar emoties te maken heeft. Steeds meer mensen willen graag zelf hun uitvaart vooraf geregeld hebben. Tegenwoordig is dat ook veel bespreekbaarder. In uw levenstestament kunt u alle wensen van tevoren al zo goed mogelijk vast leggen zodat de (begrafenis)executeur niet met vragen achterblijft. Bespreek met uw executeur alle zaken die van belang zijn voor uw uitvaart en zorg ervoor dat uw executeur weet waar hij uw administratie kan vinden als het nodig is. Denk hierbij ook aan praktische zaken zoals het verzorgen voor beveiliging op het moment dat het huis onbeheerd is tijdens een begrafenis. 

Novakh helpt u met het opschrijven van uw wensen ten aanzien van uw uitvaart in uw levenstestament!

 

De vereffenaar of afwikkelingsbewind-executeur 

De vereffenaar; dit is een zwaardere taak, want de vereffenaar heeft langer het beheer over de nalatenschap en vereffend deze ook. Dat wil zeggen dat deze de nalatenschap uiteindelijk ook verdeeld.

Dat deze taak moeilijker is dan de taak van beheerder blijkt onder andere uit het aspect verdeling. Er kan niet eerder verdeeld worden dan dat alle schulden bijvoorbeeld zijn voldaan. De aanslag erfbelasting moet immers ook nog worden voldaan. Een verzoek om een vereffenaar te benoemen kan gedaan worden bij de rechtbank door een advocaat.

Novakh helpt u met het verzoek een vereffenaar te benoemen.

 

Einde van de taken van de executeur

Heeft een executeur de opdracht eenmaal aanvaard, dan kan hij niet zomaar stoppen. Hij of zij moet de taak volbrengen tot het moment waarop de taak beëindigd is. Daarom is het van belang dat een executeur van tevoren goed op de hoogte is van de complexiteit van de nalatenschap. Als de executeur zijn werkzaamheden heeft afgerond kan hij uit zijn taak ontheven worden, maar dat kan ook als een kantonrechter beslist dat de executeur zijn werk niet goed heeft gedaan. Meestal gebeurt dit op verzoek van erfgenamen die het niet met de werkzaamheden van de executeur eens zijn. Als de executeur komt te overlijden eindigt zijn taak van rechtswege. De executeur blijft de erfenis beheren zolang hij zijn taak niet beëindigd heeft. Hij blijft dan ook bevoegd om de schulden van de nalatenschap te voldoen. Als de taken beëindigen draagt de executeur de goederen over aan de erfgenamen zodat deze tot verdeling kunnen overgaan of een vereffenaar kunnen inschakelen. Als de executeur klaar is, legt hij rekening en verantwoording af aan de erfgenamen of aan de vereffenaar. Als de opvolgers akkoord zijn, dan verlenen zij kwijting aan de executeur. Dan pas zit zijn taak erop.