Ga direct naar:  (Juridisch) Advies op maat – GespreksadviesVooraf bemiddelenBemiddeling


(Juridisch) Advies op maat

Binnen Novakh is veel ervaring aanwezig in de (juridische) advisering van particulieren en verenigingen en stichtingen. Zo worden goede doelen onder andere geholpen met communicatie en fondsenwervende activiteiten en burgers die door (overheids)procedures ‘in de knel’ komen.
Door jarenlange ervaring kan u ik adviseren in bestuursvraagstukken en u bijstaan in trajecten waar het openbaar bestuur bij betrokken is, zoals bijvoorbeeld het indienen van een Wob-verzoek* en inspreken in een gemeenteraad. De gemeenteraad als hoogste orgaan informeren kan zeer effectief zijn om een vastgelopen onderhandeling los te krijgen of om uw standpunt goed belicht te krijgen. Vanuit mijn ervaring in het openbaar bestuur kan ik u adviseren welke strategische keuzes er mogelijk zijn om uw doel te behalen of de best mogelijke opties te bezien. Behalve de eigen kennis kan Novakh kan steunen op een breed netwerk en we werken waar nodig samen in diverse disciplines. Vanuit dit netwerk is advies op vele terreinen denkbaar. 

*Het indienen van een verzoekschrift om meer informatie te krijgen over het handelen van een bestuursorgaan of inzien hoe een besluit tot stand is gekomen. Hiertoe kan een burger een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoekschrift dient wel aan een aantal formele voorwaarden te voldoen voordat het in behandeling wordt genomen.

Procesregisseur

Mevrouw Hartog heeft ervaring in het optreden als procesregisseur. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor als een groep mensen door handelen van een ander in de knel dreigen te komen. Door de juridische, maatschappelijk en bestuurlijke kennis kan mevrouw Hartog optreden als procesregisseur en als schakel tussen bijvoorbeeld een advocaat en een groep belanghebbenden, of tussen bewoners en gemeente. Mevrouw Hartog brengt alle opties in kaart, betrekt stakeholders en mogelijke belanghebbenden en zorgt voor informatie en de overdracht van informatie aan alle partijen. Zij kan gesprekken voeren op diverse niveaus en beleidsterreinen en kan bemiddelen om de impasse te verbreken. Het inzetten van diverse communicatiemiddelen heeft vaak het meeste nut wanneer dit goed getimed gebeurd. Wanneer informeer je de gemeenteraad en wanneer ga je de media opzoeken om je verhaal naar voren te brengen. Novakh kan als procesregisseur voor u aan de slag of u adviseren wanneer en welke stappen op welk moment u het beste kunt zetten.

Gespreksadvies

Een vervelend gesprek met een familielid, mantelzorger of een zorgverlener. Soms weet je van tevoren dat hetgeen je te vertellen hebt of moet bespreken tot onbegrip zal leiden of voor verwarring kan zorgen.  Een zorgvuldige voorbereiding voor het gesprek kan dan al veel problemen voorkomen.

Een voorbereidend gespreksadvies kan helpen om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden, uw wens goed te verwoorden en u helpen voorbereid te zijn op een andere kijk op de situatie. Ik kan u helpen met het voorbereiden van een lastig gesprek. Dat heeft voordelen omdat de gespreksleider geen onderdeel is van hetgeen u wil bespreken en onafhankelijk naar de situatie kijkt. Ook kunt u tips krijgen waardoor u beter het gesprek aan kan gaan. Dit kan bijdragen aan het voorkomen van een conflict.

 

Voor advies voorafgaand aan een lastig gesprek bent u bij Novakh op het juiste adres!

 

Vooraf bemiddelen / PreMediation

Bij PreMediation proberen we een conflict juist voor te zijn. Soms zijn er situaties waarvan u weet: als we nu niets doen, dan  krijgen we waarschijnlijk een conflict. Tijdig onderkennen dat er een probleem aan het ontstaan is biedt de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan voordat er een conflict is of het conflict verder escaleert. In deze gevallen is Pre-Mediation een mogelijkheid.

Bij PreMediation gaat u in gesprek over de onderwerpen die zo gevoelig liggen, dat kan juist uw wens zijn over de verdeling van de nalatenschap. Door op tijd het gesprek aan te gaan en uit te leggen waarom u iets wilt zoals u het wilt kan in veel gevallen een conflict voorkomen worden. Het begrip krijgen voor elkaars standpunten kan al verhelderend werken waardoor de situatie niet verder escaleert maar er weer een goed gesprek mogelijk is. U wilt immers graag de relatie goed houden.

 

Bemiddeling werkt vaak goed wanneer u er samen (even) niet meer uit komt!

 

Bemiddeling / Mediation


Bij bemiddeling of mediation treden wij op als een onafhankelijke gesprekleider. De gespreksleider neemt geen standpunt in en blijft onpartijdig en neutraal. Hierdoor is het mogelijk dat het gesprek weer op gang komt. Vooral in erfenis-kwesties zijn er veel factoren die eraan bijdragen dat er veel ‘oud zeer’ naar boven komt, als er begrip komt voor elkaar standpunt en emoties, komt het gesprek vaak weer op gang.