Artikel 1
Novakh, is een rechtskundige adviespraktijk waarvan mevrouw K. Hartog (uitvoerend) directeur is. Op onze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 2
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die Novakh, waaronder mevrouw K. Hartog en haar medewerkers de opdracht geeft en verleent tot het verrichten van werkzaamheden en diensten.

Opdracht
Artikel 3

Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op iedere door Novakh aanvaarde opdracht, inclusief eventuele vervolgopdrachten.

Artikel 3.1
Alle door Novakh aangenomen opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd door Novakh zelf met inachtneming van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3.2
Opdrachten worden geacht uitsluitend aan Novakh te zijn gegeven en door Novakh te zijn aanvaard, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404* en 7:407 lid 2 BW* wordt uitgesloten.

Art 7:404 BW:

  • Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Art. 7:407 lid 2 BW:

  • 1 Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben gegeven, zijn zij hoofdelijk tegenover de opdrachtnemer verbonden.

  • 2 Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.

Artikel 3.3
Het staat Novakh ten allen tijde vrij om de opdracht ter verdere behandeling door te verwijzen naar (een) vakbekwame derde(n).

Artikel 3.4
De overeenkomst tot opdracht komt eerst tot stand en vangt aan op het moment, dat de door cliënt voor akkoord ondertekende of anderszins voor akkoord bevestigende opdrachtbevestiging door Novakh retour is ontvangen, behoudens wanneer de uitvoering van de opdracht feitelijk is aangevangen.

Artikel 3.5
Een opdracht kan ten allen tijde schriftelijk per aangetekende post door partijen tussentijds worden beëindigd. Eventueel nog openstaande nota’s dienen door cliënt dan omgaand voldaan te worden.

Artikel 3.6
De door Novakh gedane voorstellen zijn vrijblijvend. Een door Novakh gedaan voorstel komt automatisch te vervallen indien zij door de cliënt niet binnen 7 dagen schriftelijk is aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3.7
Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van Novakh, niet tot een resultaatsverplichting. Novakh zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt. Aan Novakh komt de beoordeling toe op welke wijze in en buiten rechte wordt opgetreden.

Artikel 3.8
De cliënt is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken.

Artikel 4
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 5
Indien ten behoeve van de dienstverlening door Novakh de inschakeling van één of meer deurwaarders vereist of gewenst is, dit ter beoordeling van de behandelend(e) jurist(en), wordt de aan Novakh gegeven opdracht beschouwd tevens de opdracht tot en toestemming tot een dergelijke inschakeling te omvatten. Indien ten behoeve van de dienstverlening de inschakeling vereist of gewenst is van één of meer derden, niet zijnde een deurwaarder, zal daarover met de cliënt overleg worden gevoerd.

Artikel 6
Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van Novakh, de bestuurders van dit bedrijf en de medewerkers indien zij aansprakelijk worden gehouden, nadat zij het kantoor van Novakh hebben verlaten.

Artikel 6.1
De directeur van Novakh bepaalt wie binnen Novakh met de uitvoering van de opdracht wordt / worden belast.

Artikel 7
Novakh verplicht zich om bij haar dienstverlening te zorgen voor goed opdrachtnemerschap en neemt alle eisen en plichten daarbij in acht. Adviezen van Novakh op juridisch en fiscaal terrein zijn altijd vrijblijvend en opdrachtgever mag er niet van uitgaan dat dergelijke adviezen altijd juist en volledig zijn. Opdrachtgever dient over de juridische en fiscale aspecten zo nodig een eigen advocaat en belastingadviseur te raadplegen.

Honorarium en verzuim
Artikel 8

Tenzij anders overeengekomen, is opdrachtgever aan Novakh een honorarium verschuldigd volgens de bij Novakh gebruikelijke tarieven, vermeerderd met eventuele omzetbelasting en verschotten.

Artikel 8.1
Tenzij anders is overeengekomen wordt gedeclareerd aan de hand van de bestede tijd vermenigvuldigd met het door Novakh vastgestelde uurtarief. Novakh heeft het recht het uurtarief periodiek te wijzen. De verrichtte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal 5 minuten. Bezwaren tegen de tijdsverantwoording dienen binnen 10 dagen na toezending schriftelijk door Novakh te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de tijdverantwoording wordt geacht te zijn goedgekeurd door cliënt.

Artikel 8.2
Indien de cliënt het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient cliënt dit binnen veertien dagen na factuurdatum aan Novakh schriftelijk kenbaar te maken.

Artikel 8.3
De cliënt kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.

Artikel 8.4
Bij het aangaan van de overeenkomst kan een afwijkende prijsafspraak worden gemaakt, daaronder begrepen abonnementsgelden, vaste tarieven, no cure no pay afspraken, no cure less pay afspraken. Indien de opdracht bij een afwijkende prijsafspraak tussentijds door cliënt wordt beëindigd, dienen de gewerkte uren te worden afgerekend tegen het reguliere uurtarief.

Artikel 8.5
Behoudens andersluidende afspraak zijn de tarieven vrijgesteld van btw, behoudens eventuele verschotten (kosten van derden), daaronder begrepen van overheidswege opgelegde heffingen, deurwaarderskosten, griffierechten, kosten van uittreksels, kosten voor aangetekende verzending, porto en printkosten en kosten te maken vanwege een in te schakelen derde.

Artikel 8.6
Werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht. Als betalingstermijn geldt een periode van veertien dagen na declaratiedatum, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Novakh is gerechtigd op ieder moment de betalingstermijn te verkorten.

Artikel 8.7
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is alsdan een contractuele vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.

Artikel 8.8
Na overschrijding van de betalingstermijn, stuurt Novakh de cliënt een schriftelijke aanmaning waarin cliënt nogmaals in de gelegenheid wordt gesteld om binnen 14 dagen de declaratie te voldoen. Indien betaling na verstrijking van vorengenoemde termijn uitblijft, is Novakh gerechtigheid de cliënt buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,- in rekening te brengen.

Artikel 8.9
Novakh is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van schade die daardoor mocht ontstaan.

Artikel 8.10
Novakh is ten allen tijde bevoegd om betaling van een voorschot te vragen in verband met te verrichten werkzaamheden dan wel ter dekking van de kosten ter zake van door Novakh in te schakelen derden. Novakh is bevoegd eerst de werkzaamheden aan te vangen nadat het door Novakh verlangde voorschot door de cliënt is voldaan. Het voorschotbedrag wordt verrekend met de eerstvolgende factuur dan wel met de einddeclaratie.

Artikel 8.11
Novakh is gerechtigd het overeengekomen tarief te verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk verwachte hoerveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, dat in redelijkheid niet van Novakh mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief.

Retournering stukken
Artikel 9
Bij het einde van de opdracht zullen de stukken van de cliënt desgewenst en uitsluitend op diens verzoek geretourneerd worden, doch niet eerder dan nadat alle nota’s zijn voldaan.

Aansprakelijkheid
Artikel 10
Opdrachtgever vrijwaart Novakh tegen alle aanspraken ook van derden, de door Novakh in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houdende met de werkzaamheden van Novakh ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 10.1
Novakh is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit het tekortschieten van cliënt in zijn verantwoordelijkheid of indien de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Artikel 10.2
Novakh aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming van door haar ingeschakelde derden, zoals advocaten, deurwaarders, deskundigen. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Novakh gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens cliënt te aanvaarden.

Artikel 10.3
Novakh is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte of gevolgschade, waaronder bedrijfsschade en schade wegens gederfde winst door welke oorzaak ook ontstaan.

Artikel 10.4
Alle aanspraken van de cliënt vervallen, indien deze niet aangetekend en gemotiveerd bij Novakh zijn gemeld binnen drie maanden nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval vijf jaar na datum van de laatste declaratie.

Artikel 10.5
De uit vorenstaande voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid en vrijwaringsplicht gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Novakh.

Artikel 11
De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet is bij geschillen in eerste instantie bevoegd de rechter in het arrondissement van de vestiging waar de behandelende medewerker van Novakh werkzaam is of laatstelijk werkzaam was.